Súťaž o materiálne ceny:

1.    Klarstein Bella Elegance kuchynský robot + Mliečne výrobky od spoločnosti LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a.s.

2.    Sada hrncov s mramorovým povrchom Mini set 10 dielny Berlingerhaus Metallic Line Burgundy BH-6141 + Mliečne výrobky od spoločnosti LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a.s.

3.    Domáca pekáreň ETA 8149 90000 + Mliečne výrobky od spoločnosti LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a.s.

4.    Cena sympatie: Viva Collection Ručný mixér HR1572/20 + Mliečne výrobky od LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a.s.

Trvanie: 7.6. – 1.9.2021

Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook, nie je ňou organizovaná, sponzorovaná ani podporovaná. Facebook nie je kontaktnou osobou pre túto súťaž.

Usporiadateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť:

LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a.s., so sídlom Jurská cesta 2, 934 01 Levice,

IČO: 31412271 Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre.

Pre účasť v súťaži platia nasledovné podmienky:

1. Zapojením sa do súťaže dáva účastník najavo súhlas s podmienkami súťaže.

2. Zúčastniť súťaže sa môže fyzická osoba staršia ako 18 rokov s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu).

3. Súťaž prebieha v termíne uvedenom v príspevku, ktorým bola vyhlásená. Pre zapojenie sa do súťaže musia súťažiaci splniť nasledovné podmienky:

  • Registrovať sa do súťaže na webovej stránke: https://www.levmilk.sk/pecieme-s-babickou/
  • Upiecť/uvariť recept s použitím produktov od spoločnosti LEVICKÉ MLIEKÁRNE: BABIČKA Maslo a BABIČKA Tvaroh.
  • Vytvoriť súťažnú fotografiu výsledného receptu s dobre viditeľnými produktami BABIČKA Maslo a BABIČKA Tvaroh v zábere
  • Súťažnú fotografiu, recept a komentár poslať na email peciemesbabickou@levmilk.sk
  • Zároveň uverejniť súťažnú fotografiu receptu spolu s návodom na prípravu na aktívnom profile súťažiaceho (buď na Instagrame, alebo na Facebooku, podľa výberu súťažiaceho). Do súťažného príspevku je okrem receptu s návodom potrebné uviesť odkaz – link, na ktorom môžu používatelia Facebooku, Instagramu hlasovať za jednotlivé recepty na súťažnej stránke https://www.levmilk.sk/pecieme-s-babickou/
  • Súťažný príspevok musí byť označený hashtagmi #peciemesbabickou #levmilk.

4. Účastník registráciou do súťaže a odoslaním súťažného príspevku vyhlasuje, že je jediným autorom vloženého príspevku a použitím súťažného príspevku nebudú porušené práva tretích strán. Účastník je povinný túto skutočnosť kedykoľvek na žiadosť usporiadateľa preukázať. Účastník súťaže odoslaním príspevku poskytuje usporiadateľovi a organizátorovi súťaže bezvýhradnú bezplatnú licenciu pre použitie súťažného príspevku a súhlasí s tým, aby usporiadateľ a organizátor súťažný príspevok alebo jeho časť bez obmedzenia zverejňoval a používal bez časového alebo územného obmedzenia.

5. Výhercovia súťaže v počte 4 osoby, sa určia na základe hlasovania poroty a hlasovania na webovej stránke https://www.levmilk.sk/pecieme-s-babickou/. Z toho:

a) prví traja výhercovia budú určení na základe hlasovania poroty pozostávajúcej zo zamestnancov spoločnosti LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a.s.,

b) štvrtý výherca sa určí podľa najvyššieho počtu získaných hlasov od hlasujúcich užívateľov sociálnych sietí na hlasovaní pod súťažnou fotografiou receptu spolu s postupom uverejnením na webovej stránke https://www.levmilk.sk/pecieme-s-babickou/

Počet výhercov aj spôsob určenia výhercov je stanovený v príspevku ohlasujúcom súťaž. Pokiaľ nie je stanovené inak, súťaž končí v čase 23:59 daného dňa. Informácie uvedené v príspevku ohlasujúcom súťaž majú v prípade rozporu prednosť pred všeobecnými pravidlami.

6. Pokiaľ výherca nesplní pravidlá súťaže alebo sa pokúša súťaž manipulovať, bude zo súťaže vyradený, prípadný nárok na výhru zaniká a podľa pravidiel súťaže je určený náhradný výherca. Zo súťaže budú vyradené príspevky obsahujúce vulgárne výrazy.

7. V priebehu celej súťaže sa konkrétny súťažiaci na 1.-4.mieste môžu stať výhercami iba 1x, teda výhercovia budú určení dokopy štyria. Mená víťazov budú uverejnené spoločnosťou LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a.s. v komentári k príspevku, na Facebooku, ohlasujúcom súťaž do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže a na webovej stránke https://www.levmilk.sk/pecieme-s-babickou/ . Následne víťaz musí do 3 kalendárnych dní kontaktovať LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a.s. na Facebooku alebo emailom s adresou doručenia a tel. číslom pre odovzdanie výhry. Ak výherca neodpovie v lehote 3 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o výhre, prepadá jeho nárok na výhru bez nároku na akúkoľvek náhradu a bude ustanovený náhradný výherca. Výherca nie je povinný výhru prijať. Spoločnosť LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a.s. odošle výhru do 72 hodín po obdržaní adresy na území Slovenska, ak nie je dohodnuté inak.

8. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a doplniť, upraviť alebo vypovedať súťaž bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov.

9. Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Usporiadateľ nezodpovedajú za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom za účelom doručenia výhry. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny adresy výhercu, o ktorej nebol upovedomený.

Ochrana osobných údajov

Každý účastník účasťou v danej súťaži súhlasí s tým, že jeho meno na Facebooku môže byť použité na určenie víťaza súťaže v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov spoločnosti LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a.s.

Účastník svojou účasťou vyhlasuje, že všetky informácie, ktoré poskytol, zodpovedajú pravde.

Ďalej účastník súhlasí s tým, že môže byť kontaktovaný LEVICKÝMI MLIEKÁRŇAMI, a.s. na účely ocenenia na Facebooku. V tomto prípade môže byť jeho adresa a telefonický kontakt uložené a použité na doručenie výhry. Udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov je dobrovoľné a účastník môže kedykoľvek písomne na adrese usporiadateľa požiadať o ich bezplatné vymazanie.

Z dôvodov ochrany osobných údajov chceme všetkých víťazov upozorniť, že na stenu spoločnosti Levmilk na sociálnej sieti Facebook sa nesmú zasielať žiadne adresy.

Tím LEVMILK a.s.